Riktlinjer för uteserveringar

Illustration uteservering.

En livskraftig stad behöver en levande stadskärna. Uteserveringar är ett viktigt, positivt och uppskattat inslag i stadsbilden.

De både kan och ska bidra till att stärka Kalmar som en plats med attraktiva, funktionella, tillgängliga och vackra mötesplatser. Därför har vi tagit fram riktlinjer för hur uteserveringarna i Kalmar ska utformas.

Riktlinjerna utgår från krav som ställs i ordningslagen, plan- och bygglagen, miljöbalken och kulturmiljölagen. För att du ska få tillstånd för en uteservering krävs att du uppfyller alla krav och att gestaltningen godkänns av Kalmar kommun.

Reglerna i korthet

 • Parasoll, solsegel och markiser ska vara nerfällda när verksamheten är stängd. Kulörer som överensstämmer med fasadfärgen är lättast att passa in. Efter tillståndsperioden ska de monteras ned. Observera att om du fäster dem i vägg så krävs bygglov.
 • Möbler, skyltar, markiser och utsmyckning ska rymmas inom avgränsad yta.
 • Inramningen ska vara upp till 1,1 m hög, lätt att flytta och ha en entré som är minst 1 meter bred, eller 1,2 meter vid fler än 150 personer.
 • Den fria passagen för fordonstrafik ska vara minst 3,5 meter. Framkomlighet för transport och räddningstjänst ska säkras.
 • Ingen reklam får förekomma på inramning, parasoll eller möbler.
 • Möbler ska stå direkt på markytan. Bord och stolar bör vara tillgängliga för alla och ska helst inte ha färger eller material som bländar.
 • Fri höjd under markiser ska vara minst 2,3 meter över uteserveringen.
 • Hantering av gasol kräver tillstånd från räddningstjänsten.
 • Träd ska skyddas från exempelvis gasolbrännare och skav från staket eller möbler.
 • Möbleringen ska göras med hänsyn till framkomlighet och tillgänglighet. En uteservering ska vara möblerad så att den är användbar även för personer med funktionsnedsättning.

Ansökan

Du kan välja att ansöka för hela året på samma gång men reglerna skiljer sig lite åt beroende på om det är sommarsäsong eller vintersäsong. På vintern krävs till exempel att snöröjningen kommer fram. Möjligheten att ha en uteservering under vintern bedöms från fall till fall.

Om du vill söka per säsong så gäller:

 • Sommarsäsong: 1 april - 31 oktober.
 • Vintersäsong: 1 november - 31 mars.

I ansökan ska du ange

 • Datum för önskad uteservering och vilka tillstånd som söks samt ytan för respektive period.
 • En situationsplan som visar området samt en mer detaljerad plan där du tydligt visar tänkt område med entré och möblering (förslagsvis skala 1:50).
 • Förklaring på vilka material du tänker använda i möbler, eventuella urnor och staket/ avgränsning samt kulörval. Ange även färg på eventuell markis eller parasoll.

Vid komplett ansökan är handläggningstiden maximalt åtta veckor.

Renhållning och skötsel

När du använder kommunal mark på din uteservering är du ansvarig för att sköta den. Det gäller exempelvis städning, rensning av brunnar och ogräsrensning. På vintern ansvarar du även för snöröjning och halkbekämpning. På uteserveringen ska det finnas papperskorgar efter behov.

Du får inte klippa eller beskära träd och buskar utan särskilt tillstånd från kommunen. Det är heller inte tillåtet att fästa till exempel vimplar eller ljusslingor i träd, belysningsstolpar eller liknande utan tillstånd.

Om du behöver dra elkablar på marken kräver även detta tillstånd från kommunen.

Fler sidor inom tillstånd, regler och tillsyn

Folköl, tobak, e-cigaretter och läkemedel

Anmälan om försäljning av folköl, tobak, e-cigaretter och läkemedel

Brandskydd

Om vilka krav på brandskydd som ställs på dig som företagare. Även om tillstånd och tillsyn

Hälsoskydd

Om vilka verksamheter som är anmälningspliktiga och vilka regler som gäller

Livsmedel

Om ditt företag hanterar livsmedel måste det vara registrerat och du måste följa vissa regler

Miljöskydd

Om miljöskydd och vilka verksamheter du behöver tillstånd för eller som måste anmälas

Offentlig plats

När du använder offentlig plats för din verksamhet krävs tillstånd

Trafikanordningsplaner och grävtillstånd

Om en gata behöver stängas av ska du söka tillstånd för det hos oss.

Serveringstillstånd

Ansökan om servering av alkoholdrycker för restaurang eller evenemang

Senast uppdaterad: 4 augusti 2022
Publicerad: 11 mars 2021