Brandskydd

Brandskydd handlar om att skapa en säker arbetsplats. Enligt lag ska alla företag arbeta med förebyggande brandskyddsarbete.

För ett företag eller verksamhet är det bara en part som kan garantera en god brandsäkerhet, nämligen verksamheten själv. Detta har lagstiftaren tagit fasta på och i gällande lagstiftning pekas nyttjanderättshavare och ägare tydligt ut som ansvariga för brandskyddet.

Statens räddningsverks föreskrifter (SRVFS 2003:10) om skriftlig redogörelse för brandskyddet upphör att gälla 2021-01-01. Kravet på inlämning av en skriftligt redogörelse för brandskyddet upphör därmed.

Syftet med larmet

Syftet med ett brand- och utrymningslarm är att skydda människor och egendom. En tidig upptäckt av brand är en förutsättning för att människor ska hinna utrymma och för att försöka begränsa brandens konsekvenser. Därför är brand- och utrymningslarmet en viktig del i byggnadens brandskydd. Larmet kan aktiveras manuellt eller automatiskt.

Vidarekopplat larm

Ett brand- och utrymningslarm kan, förutom att det ljuder i byggnaden, kopplas vidare till en bemannad plats, t.ex. till Kalmar brandkår. Med en vidarekoppling av larmet är hjälp på väg redan under tiden som utrymning av byggnaden sker.

Här kan du få mer information om vidarekoppat larm.

Automatisk brandlarmsanläggning

Om hur du hanterar ett automatiskt brandlarm. Det kan även kopplas vidare till brandkåren om du önskar

Brandfarliga varor

Du behöver i vissa fall söka tillstånd för brandfarliga vätskor, gaser och brandreaktiva varor

Brandkårens riktlinjer

För att förtydliga hur vi på Kalmar brandkår tolkar lagstiftningen har vi tagit fram ett antal PM som du hittar här

Explosiva varor

Du behöver tillstånd för att hantera explosiva varor som pyrotekniska produkter, tändmedel och ammunition

Farlig verksamhet enligt Lagen om skydd mot olyckor

På verksamheter som hanterar stora mängder kemikalier som kan orsaka allvarliga olyckor ställs särskilda krav

Systematiskt brandskyddsarbete

Om vilka krav som ställs på dig som fastighetsägare, ägare av företag eller ansvarig för verksamhet

Tillsyn

Om tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om brandfarliga och explosiva varor

Utbildning brandskydd

Om de utbildningar Kalmar brandkår kan erbjuda dig som företagare