Dagvatten

Dämme med Ölandsbron i bakgrunden.

Dagvatten är regn-, spol- och smältvatten som rinner ut på hårda ytor eller marken och sedan via diken eller ledningar ut till sjöar, vattendrag och Östersjön.

Fler sidor inom utsläpp till luft och vatten

Arbete nära eller i vatten

Åtgärder som syftar till att förändra vattnets djup eller läge räknas som vattenverksamhet.

Oljeavskiljare

Om din verksamhet ger upphov till avloppsvatten som kan innehålla olja är det viktigt att du har en oljeavskiljare.

Tillägg till ABVA

Om vilka kvalitetskrav som gäller vid utsläpp från verksamheter till Kalmar Vattens allmänna avloppsanläggningar

Tvättvatten

Om att minska utsläpp av föroreningar från tvättvatten för att förhindra miljöpåverkan.

Utsläpp till avloppsnätet

För att skydda hav, sjöar och grundvatten behöver du ta hänsyn till vissa saker i din verksamhet.

Utsläpp till luft

I luften förekommer ett stort antal föroreningar av olika slag.

Senast uppdaterad: 18 juni 2021
Publicerad: 6 november 2018