Avgift för tillsyn enligt miljöbalken

Det är samhällsbyggnadskontoret som utövar tillsyn över din miljöfarliga verksamhet. Detta sker enligt miljöbalken. Kommunen har rätt att ta ut en avgift för prövning och tillsyn. Under 2023 är vår timavgift 1164 kronor.

För att handlägga tillståndsansökningar/anmälningar så tar vi ut en engångsavgift som framgår av bilaga 1 i vår taxa.

De verksamheter som behöver regelbunden återkommande tillsyn får betala en fast årlig avgift. Den är olika stor beroende på vilken typ av verksamhet det gäller och hur många timmars tillsynstid den bedöms behöva. Det framgår av bilaga 2 i taxan.

Tillsynsbehovet framgår av en årlig handläggningstid. Den fasta årliga tillsynsavgiften beräknas genom att multiplicera den årliga handläggningstiden med timavgiften.

Vissa mindre verksamheter enligt miljöbalken får ingen årlig avgift utan får betala avgift per timme efter varje tillsynsbesök. Dessa verksamheter besöker vi oftast i form av riktade projekt.

För att beräkna årsavgiften utgår vi från den årliga handläggningstiden som framgår av taxebilaga 2. Den årliga tillsynsavgiften beräknas genom att multiplicera handläggningstiden med timavgiften. I år, 2023, är timavgiften 1164 kronor.

I en årsavgift ingår mer arbete än den tid som inspektören är ute på företaget, exempelvis förberedelser inför besöket, efterarbete som att skriva inspektionsrapport.

Utöver detta ingår även tid för handläggning eventuella klagomål samt även arbete med inventeringar, undersökningar, informationsträffar och informationsmaterial som berör flera verksamheter inom en viss bransch eller inom ett visst geografiskt område.

Avgiften täcker också indirekta kostnader såsom personal- och lokalkostnader samt kostnader för material, utrustning, försäkringar, administration, miljöövervakning och kompetensutveckling.

Genom att sköta din verksamhet och ha koll på de regler som gäller så kan du undvika extra avgifter i form av extra inspektioner som annars behöver genomföras av oss.

Ett beslut om avgift kan överklagas och samhällsbyggnadsnämnden kan sätta ned en avgift om det finns särskilda skäl med hänsyn till bland annat verksamhetens omfattning och tillsynsbehov. Nämnden kan också besluta om extra tillsynsavgift om verksamheten bedöms kräva mer tillsyn på grund av upprepade brister som inte åtgärdas.

Det kostar givetvis ingenting att kontakta oss om du har en fråga eller ett klagomål. Om det visar sig att ett klagomål är befogat, är det den som orsakar problemet eller störningen som får betala för vårt tillsynsarbete.

Fler sidor inom miljöfarlig verksamhet

Anmälningspliktig eller tillståndspliktig verksamhet

För att få starta och driva vissa typer av miljöfarlig verksamhet krävs anmälan eller tillstånd.

Egenkontroll

Du som företagare ska kunna redovisa och redogöra för hur du minskar riskerna i din verksamhet.

IED-verksamheter

En IED-verksamhet omfattas av EU:s industriutsläppsdirektiv.

Miljörapporter och årsrapporter

Här hittar du information om vad rapporten ska innehålla och hur du lämnar den.

Nedläggning av miljöfarlig verksamhet

Om du ska lägga ner din verksamhet ska du informera samhällsbyggnadskontoret i god tid innan verksamheten upphör.

Tillsyn miljöfarlig verksamhet

Om hur miljötillsynen fungerar och kan stödja verksamheten.

Senast uppdaterad: 6 februari 2023
Publicerad: 6 november 2018