Lantbruk

Exempelbild.

Hela Kalmar ska leva. Ett livskraftigt lantbruk är en förutsättning för ett öppet odlingslandskap och en levande landsbygd.

Kontakt

Fler sidor inom miljöskydd

Avfallshantering för företag

Du har ansvar för att se till att ditt avfall hanteras på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt

Anmälan om miljöfarlig verksamhet

Anmälan ska skickas in till oss senast sex veckor innan din verksamhet startar

Avgift för tillsyn enligt miljöbalken

Här hittar du vår taxa med några exempel på vad olika åtgärder brukar kosta

Buller

Du som verksamhetsutövare måste se till att din verksamhet inte stör omgivningen med buller

Egenkontroll

Egenkontroll är viktigt för att minska negativ påverkan från och risker i verksamheten

Förorenad mark och byggnad

Om upplysnings- och anmälningsskyldighet rörande föroreningar

Kemikalier

Om kemikaliehantering på företag, köldmedier och cisterner

Miljörapporter/årsrapporter

Det är obligatoriskt för tillståndspliktiga verksamheter att lämna miljörapport

Utsläpp till vatten

Om regler och riktlinjer kring verksamheters utsläpp till vatten

Kontakta oss

Om du har frågor om miljöskydd får du gärna kontakta oss för hjälp och råd

Senast uppdaterad: 27 december 2018
Publicerad: 6 november 2018