Behöver du anmäla eller söka tillstånd för din verksamhet?

För djurhållning och lantbruk kan du behöva söka tillstånd hos länsstyrelsen eller göra en anmälan till kommunen. Ansökan/anmälan måste du göra innan du startar din verksamhet.

Djurhållning och lantbruk räknas enligt bestämmelserna i miljöbalken som miljöfarlig verksamhet eftersom verksamheten kan påverka miljön och människors hälsa. Storleken på djuranläggningen avgör om du behöver söka tillstånd eller anmäla din verksamhet.

Du behöver tillstånd om du har

  • mer än 40 000 platser för fjäderfän
  • mer än 2 000 platser för slaktsvin,
  • mer än 750 platser för suggor eller
  • vid stadigvarande djurhållning av nötkreatur, hästar eller minkar med mer än 400 djurenheter.


Djurenheter är ett mått på djurens miljöpåverkan. En djurenhet motsvarar till exempel en mjölkko, 10 slaktsvin eller 100 värphöns. Mer uppgifter om vilka djurenheter olika djurslag motsvarar finns i Miljöprövningsförordningen (2013:251).
En verksamhet som kräver tillstånd är en så kallad B-verksamhet.
Tillstånd för en verksamhet söker du hos Länsstyrelsen i Kalmar län.

När behöver du anmäla?

Verksamheter med fler än 100 djurenheter (C-verksamheter ) är anmälningspliktiga. Anmälan ska vara skriftlig och lämnas in senast sex veckor innan verksamheten startar eller ändras. Vid närhet till grannar, skyddade områden m.m. kan anmälan ibland behöva kompletteras med en enklare form av miljökonsekvensbeskrivning. Om en verksamhet är fördelad på flera gårdar och det totala djurantalet överskrider 100 djurenheter, krävs det anmälan för hela verksamheten om det finns utbyte av till exempel djur, foder och/eller gödsel mellan gårdarna.
Om du bedriver lantbruk inom ett vattenskyddsområde kan delar av verksamheten behöva tillstånd utifrån krav i föreskrifterna för vattenskyddsområdet

Anmäl förändring av verksamheten

Anmälan ska även göras vid ändring av tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet om ändringen är av betydelse ur störningssynpunkt.

Kontakt

Fler sidor inom lantbruk och djurhållning

Djurskydd

Har du frågor om djurskydd eller vill anmäla att du misstänker att djur far illa, kontakta Länsstyrelsen.

Egenkontroll på lantbruk

Kravet på egenkontroll omfattar alla verksamheter som kan påverka människors hälsa och miljö.

Hantering av bekämpningsmedel

När du använder kemiska bekämpningsmedel bör du välja det medel som är minst skadligt för hälsa och miljö.

Hantering av döda djur

Djur som självdött eller avlivats måste tas omhand på ett sätt som är säkert för miljön och ur smittsynpunkt.

Hantering och spridning av gödsel

Hur du som lantbrukare hanterar djurens gödsel är en viktig miljöfråga.

Riskområden för erosion

Erosion är den process som sker när jordpartiklar transporteras bort med vatten som rinner på marken.

Vattenhållande åtgärder

Karta över områden lämpliga för vattenhållande- eller grundvattenbildande åtgärder.

Publicerad: 3 juni 2021