Lantbruk och djurhållning

Kor.

Ett lantbruk räknas som en miljöfarlig verksamhet och omfattas därför av tillsyn enligt miljöbalken. Du kan få hjälp av oss när det gäller frågor som rör din verksamhet.

Behöver du anmäla eller söka tillstånd?

För djurhållning och lantbruk kan du behöva söka tillstånd eller göra en anmälan.

Djurskydd

Har du frågor om djurskydd eller vill anmäla att du misstänker att djur far illa, kontakta Länsstyrelsen.

Egenkontroll på lantbruk

Kravet på egenkontroll omfattar alla verksamheter som kan påverka människors hälsa och miljö.

Hantering av bekämpningsmedel

När du använder kemiska bekämpningsmedel bör du välja det medel som är minst skadligt för hälsa och miljö.

Hantering av döda djur

Djur som självdött eller avlivats måste tas omhand på ett sätt som är säkert för miljön och ur smittsynpunkt.

Hantering och spridning av gödsel

Hur du som lantbrukare hanterar djurens gödsel är en viktig miljöfråga.

Riskområden för erosion

Erosion är den process som sker när jordpartiklar transporteras bort med vatten som rinner på marken.

Vattenhållande åtgärder

Karta över områden lämpliga för vattenhållande- eller grundvattenbildande åtgärder.