Föroreningar i byggnader

Polyklorerade bifenyler (PCB) är en långlivad organisk förening, som kan koncentreras i kroppens fettvävnad och i värsta fall orsaka cancer. Det kan finnas på flera ställen i en byggnad såsom i kondensatorer, fogmassor och byggvaror.

Inventering och Sanering av PCB

Regeringen har beslutat om en förordning om PCB som trädde i kraft 1 mars 2007. Förordningen (2007:19) ställer bland annat krav på inventering och sanering av PCB i byggnader och anläggningar (en- och tvåbostadshus är dock undantagna). Det är fastigheter som är uppförda eller renoverade 1956–1973 som berörs.

Rapportera inventeringsresultat för PCB

Fastighetsägaren ska redovisa inventeringsresultat till samhällsbyggnadsnämnden. Visar provtagning halter över 500 ppm (500 mg/kg) i fog- eller golvmassor är ägaren tvungen att sanera. Inför sanering ska en handlingsplan upprättas.

Kontakt

Fler sidor inom förorenad mark och byggnad

Förorenad mark

Förorenade områden ska efterbehandlas för att minska risken att människor eller miljö skadas

Senast uppdaterad: 21 november 2018
Publicerad: 6 november 2018