Förorenad mark och byggnad

Förorenade områden har ofta uppkommit genom utsläpp, spill och olyckor vid tidigare industriell verksamhet. Deponier och utfyllnader kan också vara betydande föroreningskällor. Även byggnader kan innehålla ämnen som allvarligt kan påverka vår hälsa.

Förorenad mark

Förorenade områden ska efterbehandlas för att minska risken att människor eller miljö skadas

Föroreningar i byggnader

PCB kan finnas på flera ställen i en byggnad såsom i kondensatorer, fogmassor och byggvaror