Avgift för tillsyn enligt miljöbalken

För att finansiera vårt arbete tar vi betalt av de verksamheter som kontrolleras. Under 2021 är vår timavgift 971 kronor.

För att handlägga tillståndsansökningar/anmälningar så tar vi ut en engångsavgift som framgår av bilaga 1 i vår taxa. Se länk längre ner i denna text.

De verksamheter som behöver regelbunden återkommande tillsyn får betala en fast årlig avgift. Den är olika stor beroende på vilken typ av verksamhet det gäller och hur många timmars tillsynstid den bedöms behöva.

Vissa mindre verksamheter enligt miljöbalken får ingen årlig avgift utan får betala avgift per timme efter varje tillsynsbesök. Dessa verksamheter besöker vi oftast i form av inriktade projekt.

För att beräkna årsavgiften utgår vi från vilken avgiftsklass din verksamhet tillhör. Dessa avgiftsklasser framgår i en förteckning som finns i taxebilaga 2 samt 3.

Avgiftsklassen resulterar i ett antal timmar, en tillsynstid. Den årliga tillsynsavgiften beräknas genom att multiplicera tillsynstiden med timavgiften. I år, 2020, är timavgiften 971 kronor.

I en årsavgift ingår mer arbete än den tid som inspektören är ute på företaget, exempelvis förberedelser inför besöket, efterarbete (t ex inspektionsrapport och eventuella beslut).

Utöver detta ingår även tid för eventuella klagomål samt även arbete med inventeringar, undersökningar, informationsträffar och informationsmaterial som berör flera verksamheter inom en viss bransch eller inom ett visst geografiskt område.

Avgiften täcker också indirekta kostnader såsom personal- och lokalkostnader samt kostnader för material, utrustning, försäkringar, administration, miljöövervakning och kompetensutveckling.

Ett beslut om avgift kan överklagas och Samhällsbyggnadsnämnden kan sätta ned en avgift om det finns särskilda skäl med hänsyn till bland annat verksamhetens omfattning och tillsynsbehov.

Genom att sköta din verksamhet och ha koll på de regler som gäller så kan du undvika extra avgifter i form av extra inspektioner som annars behöver genomföras av oss.

Det är kommunfullmäktige i Kalmar kommun som beslutat om taxan. Taxan bygger på Sveriges Kommuner och Landstings (SKL:s) taxemodell för miljöbalken.

Det kostar givetvis ingenting att kontakta oss om du har en fråga eller ett klagomål. Om det visar sig att ett klagomål är befogat, är det den som orsakar problemet eller störningen som får betala för vårt tillsynsarbete.

Kostnad för handläggning av ärenden enligt Miljöbalken

Här ser du några exempel på vad handläggningen av ett ärende enligt Miljöbalken (eller tillhörande förordningar och föreskrifter) kan kosta. Listan är långt ifrån fullständig. Saknas din typ av ärende, så kan du läsa mer i vår taxa. Eller ring upp oss, så hjälper vi dig!

Avgifterna är grundade på en timavgift och regleras årligen utifrån Prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Det är Kommunfullmäktige som beslutar om taxan.

Exemplen nedan gäller i normalfallet. Om ditt ärende är mer komplext, kräver kompletteringar eller avviker från det normala kan kostnaden bli högre.

Kostnader för handläggning av ärenden enligt Miljöbalken

Åtgärd

Avgift

Värmepump – bergvärme och ytjordvärm

1 942 kronor

Tillstånd enskilt avlopp

7 768 kronor

Ändring så att avloppsvattnets mängd eller sammansättning avsevärt förändras*

3 884 kronor

Installation av förmultnings-, el- eller torrtoalett med latrinkompostering

971 kronor

Dispens från strandskydd

7 768 kronor alternativt timavgift

Dispenser enligt Lokala föreskrifter för skydd av människors hälsa och miljön

971 kronor

Tillstånd att anlägga gödselstad i detaljplanelagt område

1 942 kronor

Hästbegravning

971-1 942 kronor

* Exempelvis om du ska starta någon typ av verksamhet i ditt bostadshus


Fler sidor inom miljöskydd

Avfall

Om hantering av farligt avfall och om bygg- och rivningsavfall.

Anmälan om miljöfarlig verksamhet

Anmälan ska skickas in till oss senast sex veckor innan din verksamhet startar

Buller

Du som verksamhetsutövare måste se till att din verksamhet inte stör omgivningen med buller

Egenkontroll

Egenkontroll är viktigt för att minska negativ påverkan från och risker i verksamheten

Förorenad mark och byggnad

Om upplysnings- och anmälningsskyldighet rörande föroreningar

Kemikalier

Om kemikaliehantering på företag, köldmedier och cisterner

Lantbruk

Om exempelvis hantering av gödsel, kemiska bekämpningsmedel och avlidna djur

Miljörapporter/årsrapporter

Det är obligatoriskt för tillståndspliktiga verksamheter att lämna miljörapport

Utsläpp till vatten

Om regler och riktlinjer kring verksamheters utsläpp till vatten

Kontakta oss

Om du har frågor om miljöskydd får du gärna kontakta oss för hjälp och råd

Tillsyn miljöfarlig verksamhet

Miljöfarlig verksamhet omfattar nästan all verksamhet som kan medföra olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Senast uppdaterad: 1 januari 2021
Publicerad: 6 november 2018