Allmänna regler om hantering av avfall

Du har som verksamhetsutövare ansvar för att se till att ditt avfall hanteras på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt.

Detta innebär bland annat att du ska känna till vilken mängd och vilket slag av avfall som uppkommer inom verksamheten. Du ska även undersöka möjligheten att minska den avfallsmängd som uppkommer och se till att avfallet återanvänds eller återvinns.

Ytterligare information:

  • Miljöbalken (1998:808) 2 kap. 3 §
  • Avfallsförordning
  • Naturvårdsverkets föreskrift om transport av avfall (NFS 2005:3)
  • Verksamhetsavfallpdf

Fler sidor inom avfallshantering för företag

Förvaring och transport av farligt avfall

Om reglerna kring hur du ska förvara och transportera farligt avfall

Återanvändning av schaktmassor

Om reglerna kring att använda schaktmassor och avfall för anläggningsändamål

Senast uppdaterad: 27 december 2018
Publicerad: 20 november 2018