Avfallshantering för företag

Du har som verksamhetsutövare ansvar för att se till att ditt avfall hanteras på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt.

Allmänna regler om hantering av avfall

Du måste veta vilket avfall som uppkommer, försöka minimera det och återvinna när det går

Förvaring och transport av farligt avfall

Om reglerna kring hur du ska förvara och transportera farligt avfall

Återanvändning av schaktmassor

Om reglerna kring att använda schaktmassor och avfall för anläggningsändamål