Mellanlagring av avfall

Ska du mellanlagra mer än 10 ton avfall eller schaktmassor ?
Då måste du anmäla detta till kommunen.

Mellanlagring av annat avfall än farligt avfall är anmälningspliktigt om den totala avfallsmängden är större än 10 ton men högst 10 000 ton vid något enskilt tillfälle. Ska avfallet användas för bygg- eller anläggningsändamål får högst 30 000 ton lagras vid varje enskilt tillfälle. Lagring av avfall får ske under högst ett år innan det bortskaffas eller under högst tre år innan det återvinns eller behandlas (kod 90.40)

För att mellanlagra mer än 10 ton avfall eller schaktmassor så måste du anmäla detta till kommunen
Med anmälan ska följa:

  • Situationsplan som visar tomtgränser, vägar, vattendrag, närliggande vattentäkter, bostäder och platsen för mellanlagring av avfall
  • Verifiering som visar att fastighetsägaren är informerad om verksamheten
  • Anmälan ska göras minst sex veckor innan arbetet börjar.

Om du vill mellanlagra större mängder massor är det länsstyrelsen som kan ge tillstånd.

Fler sidor inom avfall

Bygg- och rivningsavfall

Alla som river och bygger ska sortera avfallet för att uppfylla kraven i bland annat miljöbalken samt plan- och byg...

Farligt avfall

Regler för att hantera eller transportera farligt avfall.

Hantering av avfall

Du måste veta vilket avfall som uppkommer, försöka minimera det och återvinna när det går

Återanvändning av schaktmassor

Om reglerna kring att använda schaktmassor och avfall för anläggningsändamål

Publicerad: 3 juni 2021