Bygg- och rivningsavfall

Alla som river och bygger ska sortera avfallet för att uppfylla kraven i bland annat miljöbalken samt plan- och bygglagen.

Fler sidor inom avfall

Användning av massor eller avfall för anläggningsändamål

Om reglerna kring att använda schaktmassor och avfall för anläggningsändamål

Farligt avfall

Regler för att hantera eller transportera farligt avfall.

Hantering av avfall

Du måste veta vilket avfall som uppkommer, försöka minimera det och återvinna när det går

Mellanlagring av avfall

Om du ska mellanlagra mer än 10 ton avfall eller schaktmassor måste du anmäla det till kommunen.

Senast uppdaterad: 18 januari 2023
Publicerad: 3 juni 2021