Avfall

Du har ansvar för att se till att avfallet från din verksamhet hanteras på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt.

Användning av massor eller avfall för anläggningsändamål

Om reglerna kring att använda schaktmassor och avfall för anläggningsändamål

Bygg- och rivningsavfall

Alla som river och bygger ska sortera avfallet för att uppfylla kraven i bland annat miljöbalken samt plan- och byg...

Farligt avfall

Regler för att hantera eller transportera farligt avfall.

Hantering av avfall

Du måste veta vilket avfall som uppkommer, försöka minimera det och återvinna när det går

Mellanlagring av avfall

Om du ska mellanlagra mer än 10 ton avfall eller schaktmassor måste du anmäla det till kommunen.