Avfall

Du har ansvar för att se till att avfallet från din verksamhet hanteras på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt.

Farligt avfall

Om reglerna kring hur du ska förvara och transportera farligt avfall

Hantering av avfall

Du måste veta vilket avfall som uppkommer, försöka minimera det och återvinna när det går

Återanvändning av schaktmassor

Om reglerna kring att använda schaktmassor och avfall för anläggningsändamål