Anmälan om miljöfarlig verksamhet

Exempelbild.

Anmälan enligt miljöprövningsförordningen ska ske till oss på miljöskyddsenheten. Anmälan ska skickas in minst 6 veckor innan du startar.

Kontakt

Fler sidor inom miljöskydd

Avfallshantering för företag

Du har ansvar för att se till att ditt avfall hanteras på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt

Avgift för tillsyn enligt miljöbalken

Här hittar du vår taxa med några exempel på vad olika åtgärder brukar kosta

Buller

Du som verksamhetsutövare måste se till att din verksamhet inte stör omgivningen med buller

Egenkontroll

Egenkontroll är viktigt för att minska negativ påverkan från och risker i verksamheten

Förorenad mark och byggnad

Om upplysnings- och anmälningsskyldighet rörande föroreningar

Kemikalier

Om kemikaliehantering på företag, köldmedier och cisterner

Lantbruk

Om exempelvis hantering av gödsel, kemiska bekämpningsmedel och avlidna djur

Miljörapporter/årsrapporter

Det är obligatoriskt för tillståndspliktiga verksamheter att lämna miljörapport

Utsläpp till vatten

Om regler och riktlinjer kring verksamheters utsläpp till vatten

Kontakta oss

Om du har frågor om miljöskydd får du gärna kontakta oss för hjälp och råd

Senast uppdaterad: 9 oktober 2019
Publicerad: 6 november 2018